Strona główna

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
„Potrzebuję Szwajcarii”

 

1. ORGANIZATOR KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu „Potrzebuję Szwajcarii”, zwanym dalej Konkursem, jest:
Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000574730, NIP: 897-14-11-483, Regon: 931051710 (dalej: Burda lub Realizator).

1.2. Partnerem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Ambasada Szwajcarska w Polsce z siedzibą przy Ul. Aleje Ujazdowskie 27 00-540 Warszawa, województwo Mazowieckie (dalej: Partner).

1.3. Konkurs jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.4. Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Uczestniczyć w Konkursie mogą wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie (za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. poniżej), które do dnia 15.07.2020 r. do godziny 23.59 dokonają zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 4.1.

2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1. Pracownicy lub członkowie Zarządu Organizatora i Partnera oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2. Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury wyłaniającego zwycięzców.

 

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs rozpoczyna się dnia 15.05.2020. r. i trwać będzie do 15.07.2020 r.

3.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 4.08.2020 r.

 

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy opublikowany w serwisie www.szwajcaria-challenge.national-geographic.pl i nadesłać link do video z odpowiedzią na pytanie otwarte “Dlaczego potrzebuję Szwajcarii?” Czas trwania video konkursowego - do 30 sekund, może ono zawierać zdjęcia z dotychczasowych aktywnych wypraw do krajów Europy. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją uczestniczenia w całym przedsięwzięciu/Konkursie.
Oceną jakościową zgłoszonych treści video zajmie się Jury, powołane przez Organizatora, do którego także wejdą przedstawiciele Partnera. Zgodnie z oceną, Jury wybierze trzech laureatów Konkursu.
Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.national-geographic.pl

4.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

4.3. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej pracy konkursowej, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.5. W przypadku, gdy zadanie konkursowe polega na wysłaniu pracy konkursowej zawierającej wizerunek uczestnika Konkursu/innych osób Uczestnik Konkursu oświadcza, iż udziela Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku/wizerunku w/w osób i jego publiczne rozpowszechnianie w materiałach dotyczących Konkursu, w tym w ramach prezentacji pracy konkursowej, w szczególności w prasie, TV, materiałach promocyjnych i reklamowych, itp.

4.6. W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.4 i/lub pkt. 4.5, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora z tych tytułów. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu.

4.7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

4.8. Zgłoszenia konkursowe niepełne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą brały udziału w Konkursie.

 

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCY I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Spośród prawidłowo nadesłanych zadań konkursowych Konkursu Jury wyłoni trzech Laureatów Konkursu, oceniając jakość nadesłanych filmów.

5.2. Nagrodą dla każdego z laureatów Konkursu jest 3 - dniowa wyprawa do Davos Klosters, obejmująca:
•    Przelot WAW-ZRH liniami SWISS w klasie ekonomicznej.
•    Przejazdy pociągiem w klasie 1 na trasie ZRH Lotnisko – Davos i z powrotem.
•    Noclegi w hotelu 3* Strela w Davos pokojach 2-osobowych ze śniadaniem.
•    Pozostałe posiłki w ramach programu pakiety lunchowe na czas pobytu w Szwajcarii.
•    Świadczenia zgodne z programem na miejscu, jak np. jazda na rowerach, przejazd pociągiem panoramicznym, wędrówka po górskich szczytach i wykonanie zadań w ramach minitriatlonu #szwajcariachallenge.
Łączna wartość każdej z trzech nagród (w tym nagroda pieniężna na poczet podatku od nagród w rozmiarze 10%) - 4900 zł. brutto.
Wartość nagrody została wyliczona w oparciu o ceny obowiązujące na dzień 15.05.2020 r. Ostateczna kwota może ulec zmianie.
Data wyprawy do Davos Klosters – to: 10.09 – 13.09 2020 r. Ze względu na sytuację sanitarną wywołaną Pandemią COVID-19, oraz w trosce o bezpieczeństwo Laureatów Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyjazdu o czym Laureaci zostaną poinformowany nie później niż 1.09.2020 r.
Przed wyjazdem każdy z Laureatów zobowiązuje się do podpisania:
 - Oświadczenia, iż udzieli Organizatorowi nieodpłatnej zgody na utrwalenie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych, które powstaną podczas wyprawy i będą opublikowane w mediach należących do portfolio Burda Media Polska Sp. z o.o.
 - Oświadczenia, iż w związku z Pandemią COVID-19 w trakcie wyjazdu będzie przestrzegał wszystkich wymogów oraz zaleceń sanitarnych jednocześnie oświadczenia, że podejmuje decyzję o wyjeździe na własną odpowiedzialność oraz własne ryzyko.

5.3. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
Wyniki Konkursu będą opublikowane na stronie www.national-geographic.pl w dniu 4.08.2020 r.

5.4. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

5.5. O ile wynika to z obowiązujących przepisów prawa, każdy z Laureatów Konkursu jest zobowiązany uiścić należny podatek dochodowy od wygranych nagród w Konkursie (wskazanych w pkt. 5.2) w wysokości 10% wartości nagrody brutto. Przy czym Organizator jest płatnikiem w/w podatku od wygranych. Za zgodą nagrodzonego Laureata, Organizator – na poczet podatku – zaliczy przyznaną Laureatowi nagrodę pieniężną.

5.6. Odbiór nagrody zostanie potwierdzony poprzez podpisanie protokołu odbioru nagrody. Za przygotowanie, wysłanie i odebranie protokołu odpowiada Organizator Konkursu.

5.7. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora, który ma prawo do wyboru innego Laureata z listy rezerwowej.

5.9. Laureaci Konkursu przy odbiorze nagród są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są osobami, o których mowa w pkt 2.2. Regulaminu.
W przypadku, gdy Zwycięzca nie spełni warunków opisanych w pkt. 5.7 i/lub 5.8 lub nie odbierze nagród w terminie do 20.08.2020 r. nagrody przepadają.
5.10.    Nieprzekazanie nagrody w skutek niepodania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność kolejnego potencjalnego Laureata.

5.11.    Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 

6. KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

6.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

7. DANE OSOBOWE

7.1. Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

7.2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, a konkretnie: imię, nazwisko, wizerunek, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, jest BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ul. Marynarska 15, tel. +48 22 3603 900, e-mail:

7.3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego. O ile Uczestnik wyrazi odrębną stosowną zgodę, może otrzymywać newsletter drogą mailową, oferty handlowe Organizatora i jego Partnerów (lista dostępna na www.burdamedia.pl/partnerzy), Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem.

7.4. Więcej informacji znajdziesz tutaj   https://static.burdamedia.pl/Obowiazek_informacyjny_konkurs.pdf.

 

8. REKLAMACJE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

8.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

8.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

8.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie  wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie szwajcaria-challenge.national-geographic.pl

9.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

9.3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

 

Organizator